Barangoló Közhasznú Egyesület

Alapszabály

A Barangoló Közhasznú Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szellemében, a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi módosított tartalommal fogadta el:

 

1.§

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 

(1) Az Egyesület neve: Barangoló Közhasznú Egyesület

(2) Az Egyesület székhelye: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 7/b.

(3) Az Egyesület működési területe kiterjed Békés megye egész területére.

(4) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.

 

2.§

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

 

(1) Az Egyesület céljai:

 

- Végegyháza község történetének feldolgozása, kutatása,

a helytörténeti gyűjtemény és a Barangoló Gyűjteményes Ház működtetése, az anyagok gyűjtése, rendszerezése, adatbázisok nyitása és kezelése,

- a település kulturális és művészeti életének fejlesztése, felpezsdítése,

kulturális rendezvények szervezése, művészeti és kulturális csoportok szervezése és működtetése, a helyi tehetséges gyerekek és fiatalok támogatása, a felnőtt lakosság szórakozásának biztosítása,

- lakóhelyünk környezetének védelme, és a környezetvédelem fontosságának népszerűsítése,

a környezet és természeti állapot fokozott védelme, a fejlesztések, beruházások környezeti hatásainak tanulmányozása, a sérült területek rekultiválásának elősegítése, természetvédelmi és környezetvédelmi akciók szervezése és lebonyolítása,

- a közélet és a pártatlan tájékoztatás támogatása,

a Végegyházi Kábel TV üzemeltetése, a Végegyházi Civil Kerekasztal koordinálása, a község tájékoztatása az aktuális eseményekről,

- a település népszerűsítése és országos megismertetése,

kiadványokban, sajtómegjelenésekben, internetes hírekben a község életének és eredményeinek a bemutatása,

- fogyasztóvédelmi tevékenység,

a fogyasztóvédelmi ismeretek terjesztése, a fogyasztóvédelmi tevékenység segítése, fogyasztóvédelmi pont létesítése és üzemeltetése,

- a mentálhigiéné és az egészséges életmód  ismereteinek terjesztése

az egészséges életmód, a testmozgás és a helyes táplálkozás népszerűsítése, drogprevenciós és szenvedély betegségek elleni tevékenység, felvilágosító és megelőző kampányok szervezése és lebonyolítása,

- programok, események szervezése és publikálása,

rendezvényszervezés, találkozók, fesztiválok szervezése és teljes lebonyolítása, ezek sajtókampányainak segítése, szervezése,

- tudományos és kulturális ismeretek terjesztése, ismeretterjesztő előadások szervezése,

a gyermekek esélyegyenlőségét megteremtő formális és nem formális ismeretterjesztés, rendszeres lehetőség teremtése a tudomány és a technika vívmányainak a megismerésére, az egész életen át tartó tanulás integrálása helyi szinten,

- kiadványok, évkönyvek készítése, szerkesztése és kiadása,

helytörténeti, évfordulós és alkalmi kiadványok, évkönyvek készítése és szerkesztése, konkrét programokat, eseményeket népszerűsítő és bemutató kiadványok szerkesztése,

- szakkörök, tanfolyamok szervezése és működtetése,

civil tanodák szervezése, munkaerő-piaci esélyteremtő képzések, felnőttképzés, hobbi szakkörök üzemeltetése és szervezése,

- az internet használatának és megismerésének támogatása, segítése,

honlap készítése és üzemeltetése, tanfolyamok szervezése az internet és a számítástechnikai eszközök használatáról, az internet előnyeinek és veszélyeinek a megismertetése,

- a gyermek-, ifjúsági- és szabadidősport szervezése, az amatőr sport támogatása, a gyermekek és fiatalok sporttevékenységének és versenyzési lehetőségeinek megteremtése és támogatása,

a helyi lakosság amatőr és szabadidő sport tevékenységének a támogatása és szervezése, amatőr versenyek és gyermek ifjúsági sportesemények szervezése,

- a helyi és a megyei gazdasági élet élénkítése,

pályázatfigyelés és pályázatírásban való közreműködés, a fejlesztések hatásainak és szükségszerűségeinek a vizsgálata, a helyi ipar, mezőgazdaság,  kereskedelem, turizmus fejlesztése és forrásainak felkutatása,

- közösségfejlesztés,

a Barangoló Közösségi Ház üzemeltetése, közösségi tér biztosítása, a helyi és megyei civil szervezetek fejlesztése és létrejöttük segítése, az önszerveződő közösségek támogatása, önkéntes pont üzemeltetése, az önkéntesség népszerűsítése, önkéntes szervezés, önkéntes képzés,

- szociális tevékenység,

jótékonysági akciók, gyűjtések szervezése és lebonyolítása, az önsegélyezés fejlesztése és szervezése.

 

 (2) Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: kulturális, és örökségvédelmi tevékenység, környezet- és természetvédelem, gyermek- és szabadidősport fejlesztése, a mentálhigiéné és az egészséges életmód ismereteinek terjesztése,  közösségfejlesztés, településfejlesztés, szociális tevékenység.

 

 (3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát internetes honlapon, illetve lehetőség szerint írott sajtón keresztül végzi, a közhasznúsági jelentését, beszámolóját a törvényi előírások alapján a közhiteles nyilvántartást vezető szervnek elektronikus úton benyújtja.

 

(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

 

(5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

 

(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

 

(7) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

 

 

3.§

Az Egyesület tagjai

 

(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, azok végrehajtásában tevőlegesen is részt vesz, és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri, és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

 

(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

(5) Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. A pártoló tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, azonban anyagi jellegű felajánlást tehet, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

 (6) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra és a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" vagy „pártoló tag” kifejezést.

 

(7) Az egyesületi tagság megszűnik:

- a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,

- a kilépés írásbeli bejelentésével,

- kizárással,

- ha az Egyesület megszűnik.

 

(8) A tiszteletbeli tagság megszűnik:

- a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,

- a kilépés írásbeli bejelentésével,

- kizárással,

- ha az Egyesület megszűnik.

 

(9) A pártoló tagság megszűnik:

- a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,

- a kilépés írásbeli bejelentésével,

- kizárással,

- ha az Egyesület megszűnik.

 

(10) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

 

(11) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

 

(12) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alap-szabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. )

 

(13) A pártoló tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alap-szabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

 

(14) A 3.§. (11), (12) és (13) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. 

 

4.§

Tagsági jogok és kötelezettségek

 

(1) Az Egyesület tagja jogosult:

 

- részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, 

- a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,
- a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.


(2) Az Egyesület tagja köteles:

 

- az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,

 

- az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,

 

- a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni,

 

- az Egyesület munkájában tevőlegesen részt venni.

 

(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

 

(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

 

5.§

Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §).


(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.

(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

(4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.


(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

6.§

A Közgyűlés

 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal  össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.


b) Az éves költségvetés meghatározása.


c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.


d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.


e) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím és a pártoló tagi cím visszavonása.


f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása.

 

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.

 

(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

 

(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a) és e) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.


(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.


(8) A közgyűlés a személyi döntések (e) és f) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.


(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.


(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell  Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

 

7.§

Az Elnökség


(1) Az Egyesület vezető szerve az öt tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással öt év időtartamra választja.


(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést.  Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.


(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 

a)      az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,


b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,


c) az ügyrend elfogadása,


d) az etikai szabályok elfogadása,


e) tagfelvétel jóváhagyása,


f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,


g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,


h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,


i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.


(6) Megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával vagy lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

 

(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

 

8.§

Az Elnök


(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.


(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

 

- az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,


- a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,


- a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,


- az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,


- az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,


- az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,


- éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,


- a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése,


- amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület interneten nyilvánosságra hozza.

 

„9 .§

 A Felügyelő Bizottság

 

(1) Az Egyesület és az elnökség gazdasági munkáját, működése törvényességét (3) tagú ellenőrző bizottság kíséri figyelemmel. (Két) tagját és elnökét a közgyűlés választja meg titkos szavazással, többségi szavazattal, öt évre.

 

(2) A Felügyelő Bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább félévente egyszer, írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 10 nappal. Az ülés határozatképes, ha azon a testület több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.

 

(3) A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.

 

(4) A Felügyelő Bizottság delegált tagja törvényességi észrevételezési joggal részt vesz az elnökség ülésein, illetve a közgyűlésen. Tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek. Az Egyesület működési, gazdasági beszámolóját előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a közgyűlést.

 

(5) A Felügyelő Bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja az elnökséget. Amennyiben észrevételei alapján az elnökség nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, a Felügyelő Bizottság a közgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban rögzített esetben felhívására az elnöknek rendkívüli elnökségi ülést vagy közgyűlést kell összehívnia az indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, a Felügyelő Bizottság maga jogosult a testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény- vagy alapszabálysértést tapasztal, és észrevételei nyomán sem az elnökség, sem a közgyűlés részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, az ügyészséghez kell fordulnia.

 

(6) Munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat. Ha ennek pénzügyi kihatása van, akkor ezt csak az elnökség előzetes jóváhagyásával teheti meg.


10.§
Az Egyesület működése és gazdálkodása


(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.


(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.


(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivé-telével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-tartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt, megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

 

(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az „egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény” valamint a ”350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodásáról, az adománygyűjtésről és a közhasznúság egyes kérdéseiről” rendelkezései az irányadók. Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosságszámára elérhető módon közzétenni, valamint a törvényi előírások alapján a közhiteles nyilvántartást vezető szervnek elektronikus úton benyújtani.

(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.


(13) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

 

(14) Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett. Az Egyesület közhasznúsági jelentéséről az érdeklődő a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet.

 

11.§
Az Egyesület képviselete


(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.


(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

 

12.§
Az Egyesület megszűnése


(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.


(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.


13.§
Záró rendelkezések

 

(1) A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

 

(2) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.


(3) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Végegyházán, a Széchenyi út 7/b. szám alatt, a 2007. szeptember 3. napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.

(4) Az Egyesület Alapszabályát a Megyei Bíróságnak  az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

 

Kelt: Végegyháza, 2012. január 07.

 

 

 

                                                                                        ........................................

                                                                                             Horváth Csilla Judit

                                                                                                        elnök