A Barangoló Közhasznú Egyesület
Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Bevezetés

Az SZMSZ az Egyesület vezetésének és működésének, a civil szervezet jellegének megfelelő szabályait tartalmazza, így:

 • az Egyesület működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre hatályos adatokat, alapvető elveket és előírásokat,
 • az Egyesület szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait,
 • az Egyesület vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a tagok jogait és kötelezettségeit.

Az SZMSZ betartása az Egyesület tagjainak elsőrendű kötelezettsége.

 

I. Általános rész

1) Az Egyesület főbb adatai:

Az Egyesület neve: Barangoló Közhasznú Egyesület
Rövidítetten használ neve: Barangoló KHE
Székhelye: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 7/B
Postacíme: 5811 Végegyháza Széchenyi út 7/B
Telefon és fax száma: (36)-30-6815174
Internet címe: http://vegegyhazibarangolo.hu
Alakulásának időpontja: 2007. szeptember 3.
Bejegyzésének és közhasznúsági fokozatban közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételének időpontja: 2007. október 20.
Az Egyesület időtartama: határozatlan idő
Bankszámla száma: 53500858-10035450
Adóigazgatási száma: 18392944-1-04
Törvényes felügyeleti szerve: Békés Megyei Főügyészség
Az Egyesület tagjai, székhelyük: a tagnyilvántartás szerint
Az Egyesület működési területe: Békés Megye.

2) Az Egyesület célja és feladatai:

- Végegyháza község történetének feldolgozása, kutatása,

- a település kulturális és művészeti életének fejlesztése, felpezsdítése,

- lakóhelyünk környezetének védelme, és a környezetvédelem fontosságának népszerűsítése,

- a közélet és a pártatlan tájékoztatás támogatása,

- a település népszerűsítése és országos megismertetése,

- fogyasztóvédelmi tevékenység,

- a mentálhigiéné és az egészséges életmód  ismereteinek terjesztése

- programok, események szervezése és publikálása,

- tudományos és kulturális ismeretek terjesztése, ismeretterjesztő előadások szervezése,

- kiadványok, évkönyvek készítése, szerkesztése és kiadása,

- szakkörök, tanfolyamok szervezése és működtetése,

- az internet használatának és megismerésének támogatása, segítése,

- a gyermek-, ifjúsági- és szabadidősport szervezése, az amatőr sport támogatása, a gyermekek és fiatalok sporttevékenységének és versenyzési lehetőségeinek megteremtése és támogatása,

- a helyi és a megyei gazdasági élet élénkítése,

- közösségfejlesztés,

- szociális tevékenység.

Feladatai:

- Végegyháza község történetének feldolgozása, kutatása,

a helytörténeti gyűjtemény és a Barangoló Gyűjteményes Ház működtetése, az anyagok gyűjtése, rendszerezése, adatbázisok nyitása és kezelése,

- a település kulturális és művészeti életének fejlesztése, felpezsdítése,

kulturális rendezvények szervezése, művészeti és kulturális csoportok szervezése és működtetése, a helyi tehetséges gyerekek és fiatalok támogatása, a felnőtt lakosság szórakozásának biztosítása,

- lakóhelyünk környezetének védelme, és a környezetvédelem fontosságának népszerűsítése,

a környezet és természeti állapot fokozott védelme, a fejlesztések, beruházások környezeti hatásainak tanulmányozása, a sérült területek rekultiválásának elősegítése, természetvédelmi és környezetvédelmi akciók szervezése és lebonyolítása,

- a közélet és a pártatlan tájékoztatás támogatása,

a Végegyházi Kábel TV üzemeltetése, a Végegyházi Civil Kerekasztal koordinálása, a község tájékoztatása az aktuális eseményekről,

- a település népszerűsítése és országos megismertetése,

kiadványokban, sajtómegjelenésekben, internetes hírekben a község életének és eredményeinek a bemutatása,

- fogyasztóvédelmi tevékenység,

a fogyasztóvédelmi ismeretek terjesztése, a fogyasztóvédelmi tevékenység segítése, fogyasztóvédelmi pont létesítése és üzemeltetése,

- a mentálhigiéné és az egészséges életmód  ismereteinek terjesztése

az egészséges életmód, a testmozgás és a helyes táplálkozás népszerűsítése, drogprevenciós és szenvedély betegségek elleni tevékenység, felvilágosító és megelőző kampányok szervezése és lebonyolítása,

- programok, események szervezése és publikálása,

rendezvényszervezés, találkozók, fesztiválok szervezése és teljes lebonyolítása, ezek sajtókampányainak segítése, szervezése,

- tudományos és kulturális ismeretek terjesztése, ismeretterjesztő előadások szervezése,

a gyermekek esélyegyenlőségét megteremtő formális és nem formális ismeretterjesztés, rendszeres lehetőség teremtése a tudomány és a technika vívmányainak a megismerésére, az egész életen át tartó tanulás integrálása helyi szinten,

- kiadványok, évkönyvek készítése, szerkesztése és kiadása,

helytörténeti, évfordulós és alkalmi kiadványok, évkönyvek készítése és szerkesztése, konkrét programokat, eseményeket népszerűsítő és bemutató kiadványok szerkesztése,

- szakkörök, tanfolyamok szervezése és működtetése,

civil tanodák szervezése, munkaerő-piaci esélyteremtő képzések, felnőttképzés, hobbi szakkörök üzemeltetése és szervezése,

- az internet használatának és megismerésének támogatása, segítése,

honlap készítése és üzemeltetése, tanfolyamok szervezése az internet és a számítástechnikai eszközök használatáról, az internet előnyeinek és veszélyeinek a megismertetése,

- a gyermek-, ifjúsági- és szabadidősport szervezése, az amatőr sport támogatása, a gyermekek és fiatalok sporttevékenységének és versenyzési lehetőségeinek megteremtése és támogatása,

a helyi lakosság amatőr és szabadidő sport tevékenységének a támogatása és szervezése, amatőr versenyek és gyermek ifjúsági sportesemények szervezése,

- a helyi és a megyei gazdasági élet élénkítése,

pályázatfigyelés és pályázatírásban való közreműködés, a fejlesztések hatásainak és szükségszerűségeinek a vizsgálata, a helyi ipar, mezőgazdaság,  kereskedelem, turizmus fejlesztése és forrásainak felkutatása,

- közösségfejlesztés,

a Barangoló Közösségi Ház üzemeltetése, közösségi tér biztosítása, a helyi és megyei civil szervezetek fejlesztése és létrejöttük segítése, az önszerveződő közösségek támogatása, önkéntes pont üzemeltetése, az önkéntesség népszerűsítése, önkéntes szervezés, önkéntes képzés,

- szociális tevékenység,

jótékonysági akciók, gyűjtések szervezése és lebonyolítása, az önsegélyezés fejlesztése és szervezése. „

Ezen célok elérése érdekében együttműködünk minden olyan szervezettel, hivatalos szervvel, magánszeméllyel, aki hajlandó az együttműködésre és céljai részben vagy egészében megegyeznek az egyesület céljaival.

Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: kulturális, és örökségvédelmi tevékenység, környezet- és természetvédelem, gyermek- és szabadidősport fejlesztése, a mentálhigiéné és az egészséges életmód ismereteinek terjesztése,  közösségfejlesztés, településfejlesztés, szociális tevékenység. „

 

3) Az Egyesület jogállása:

Az Egyesület, mint jogi személy, saját neve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen szerződést köthet, tulajdont szerezhet, pert indíthat és perelhető.

Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezése alapján közhasznúsági fokozatban nyilvántartásba vett közhasznú szervezet.

Az Egyesület perbeli cselekményeit jogi meghatalmazott útján végzi. Fentieken túlmenően az Egyesület önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik, s jogosult az Alapszabályában rögzített közhasznú tevékenységek ellátására, s ezen feladatai megvalósításához jogosult pályázatok beadására.

 

II. Az Egyesületi tagsági jogviszony

1) A tagság fajtái:

Az Egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek.

Az Egyesület rendes tagja lehet bármely magyar természetes személy, és jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli oktatási, kutatási, közgyűjteményi intézmény, közhasznú társaság, alapítvány, egyesület, köztestület, és más olyan szervezet, amely elsődleges célként nem gazdálkodási tevékenység folytatására alakult (non-profit szervezet), ha csatlakozási szándékát, együttműködési készségét saját maga, vagy az erre jogosult szervezete, képviselője útján kinyilvánította, az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Pártoló tag bármely magyar vagy külföldi természetes személy, és jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem jogi személy szervezet lehet, ha az Egyesület céljaival egyetért, s az Alapszabálya előírásait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2) Jelentkezés tagfelvételre

A tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt. Amely személy vagy szervezet az Egyesület tagja kíván lenni - a tagság típusára is utaló - tagfelvételi kérelmet nyújt be az Egyesület Elnökéhez.

3) Döntés a tagfelvételről

Az Egyesület Elnöke a tagfelvételi kérelmet - jóváhagyás céljából - az Elnökség következő ülése elé terjeszti. Az Elnökség legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított 60 napon belül köteles a bejelentésről dönteni, s erről a tagot értesíteni.

A tagfelvételt megtagadó határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

A fellebbezést az Egyesület Elnöke - az elutasítás indokolásával együtt - a soron következő Közgyűlés elé terjeszti. A Közgyűlés a fellebbezés ügyében egyszerű szótöbbséggel dönt.

4) A tagok jogai

4.1 Rendes tagok jogai

a) magánszemély esetén személyesen, szervezet esetén képviselője útján - szavazati joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,

b) az Egyesület bármely tisztségére - személyesen vagy képviselője útján - jelöltet állíthat, választhat és bármely tisztségre megválasztható,

c) javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá kérdésekkel, panasszal, felszólalással és fellebbezéssel fordulhat az Egyesület Elnökségéhez, Elnökéhez, illetve a Közgyűléshez,

d) részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, összejövetelein,

e) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott térítésmentes szolgáltatásokat, illetve élhet a kedvezményekkel az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

f) az Egyesület vezető szervei határozatának végrehajtását elősegíteni.

4.2 A pártoló tagok jogai

a) természetes személy esetén személyesen, szervezet esetén képviselője útján tanácskozási, javaslattételi joggal részt vehet a Közgyűlésen,

b) az Egyesület tevékenységében, rendezvényein részt vehet,

c) az Egyesület által tagjainak nyújtott szolgáltatásokat - a pártoló tagokra megállapított díjazás ellenében - igénybe veheti,

d) az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

5) A tagok kötelezettségei

5.1 Rendes tagok kötelezettségei:

a) közreműködjék az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában,

b) megtartsa az Alapszabály és egyéb, az Alapszabályban rögzített módon elfogadott, belső szabályzat rendelkezéseit,

c) a Közgyűlés vagy az Egyesület más szerve által számára előírt, vagy önkéntesen vállalt kötelezettségeit teljesítse,

d) az előírt tagdíjat, felajánlást az Egyesület részére tárgy év május 31-ig teljesítse.

5.2 A pártoló tag kötelezettségei:

a) vállalt kötelezettségeit teljesítse,

b) számára a Közgyűlés vagy az Egyesület egyéb szerve által előírt, vagy önkéntesen előírt tagdíjat, vagy az egyéb pénzügyi hozzájárulást, felajánlást teljesítse.

6) A tagok az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.

A tagság át nem ruházható, jogutódokra, örökösökre át nem száll, és a tagsággal együtt járó jogok gyakorlása másnak át nem engedhető.

7) A tagsági jogviszony megszűnése

7.1 Kilépés

A tagsági jogviszony megszűnik, ha a tag az Egyesületből kilép. Bármely tag egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal tagsági viszonyát - indokolás nélkül - megszűntetheti.

7.2 Kizárás

Az Egyesület Közgyűlése törli a tagok közül azt a tagot, aki a Közgyűlés által megszavazott tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségének az előírt határidőt követő 3 hónapon belül, írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

Az Egyesület Közgyűlése kizárja azt a tagot, aki a jelen Alapszabályban rögzített kötelezettségeit súlyosan megsérti, megszegi vagy egyébként az Egyesületet sértő magatartást tanúsít.

A törlést és a kizárást kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, halasztó hatályú fellebbezésnek van helye az Egyesület Közgyűléséhez. Annak eredménytelensége esetén, nem halasztó hatállyal, az Egyesület Felügyeleti Szervéhez.

Megszűnik továbbá a tagság:

 • a tagszervezet megszűnésével, illetve magánszemély elhalálozásával,
 • az Egyesület megszűnésével.

8) Tagdíj

A tagok éves tagdíját az évi rendes Közgyűlés határozattal állapítja meg, s rendelkezik annak fizetési módjáról és idejéről is.

 

III. Az Egyesület szervezete és irányítási rendszere

Az Egyesület általános irányítását a Közgyűlés, operatív irányítását az Elnökség látja el.

1) A Közgyűlés

A Közgyűlés a szabályosan összehívott, határozatképes számban megjelent tagok testülete. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, megilleti az Egyesület többi szervezete feletti ellenőrzés, beszámoltatás joga.

1.1 A Közgyűlés összehívása

Rendes Közgyűlés:

A Közgyűlés legalább évente egy alkalommal tart ülést, amelynek összehívásáról az Elnök gondoskodik. Az évi rendes Közgyűlésre a tárgyévet követő év május végéig kerül sor.

Ülései nyilvánosak, de a nyilvánosságot a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel kizárhatják, ha az ülés témája személyiségi vagy adatvédelmi jogokat, továbbá üzleti érdekeket sért.

Az összehívás írásban történik, a napirendi pontok, az ülés helyének és idejének pontos meghatározásával. A meghívót a tagoknak az ülést megelőzően legalább 8 nappal meg kell küldeni, s mellékelni kell a napirendekhez tartozó előterjesztéseket is.

A Közgyűlésen a jelenlévő tagok elsőként egyszerű szótöbbséggel levezető elnököt, a jegyzőkönyv hitelesítésére két felkért tagot választanak, akik az Elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírják. Szükség esetén számvizsgáló bizottság választására is sor kerülhet, egyszerű szótöbbséggel.

Rendkívüli Közgyűlés:

A Közgyűlést akkor is össze kell hívni 8 napon belül, ha azt a bíróság elrendeli, vagy négy héten belül akkor, ha a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - kéri, továbbá ha az Egyesület ellen 5 millió forintnál nagyobb értékre pert indítottak, vagy tartozásai a vagyonát meghaladják, illetve ha azt a Felügyelő Bizottság indítványozza.

A rendkívüli Közgyűlésre a javaslatot az Elnökhöz, akadályoztatása esetén az Elnökség másik tagjához kell írásban benyújtani. A javaslat átvételétől számított fenti határidőn belül az Elnök feladata a Közgyűlés összehívása.

Amennyiben az Elnök az összehívási feladatának nem tesz eleget, abban az esetben a Felügyelő Bizottság elnöke köteles és jogosult a Közgyűlést összehívni.

1.2 A Közgyűlés határozatképessége

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint a fele megjelent. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül is határozatképes. Amennyiben a meghívóban közlik a tagokkal, hogy a határozatképtelenség miatt elhalasztott a Közgyűlés határidejét követő legkorábban fél (1/2) órával kitűzött időben a Közgyűlés újra összehívásra kerül, úgy a megismételt Közgyűlés- az eredeti meghívóban feltűntetett napirenddel - határozatképes a jelenlévő tagok szavazatának számától függetlenül. A határozatképtelenség miatt ily módon megismételt Közgyűlés a meghívóban nem szereplő napirendet nem tárgyalhat.

1.3 A Közgyűlés határozathozatali módja

A Közgyűlés döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.

Az Elnökség - a jelenlévő rendes tagjai egyharmadának javaslatára - titkos szavazást rendelhet el, továbbá dönthet úgy, hogy a határozat minősített szótöbbséggel (2/3) érvényes.

A tisztségviselők jelölése nyíltan, míg megválasztásuk titkos szavazással történik.

Minden rendes tagot egy szavazat illet meg.

Szavazategyenlőség esetén, nyílt szavazás alkalmával a Közgyűlés levezető Elnökének szavazata dönt. Titkos szavazás estén a szavazást tárgyát el kell vetni és az eredeti állapotot fenntartani.

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek melléklete a jelenléti ív.

1.4 A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

 • az Egyesület Alapszabályának megállapítása, elfogadása és módosítása,
 • az éves költségvetés meghatározása, az éves beszámoló/ mérleg elfogadása,
 • a közhasznúsági éves jelentés/beszámoló elfogadása,
 • az Egyesület ügyintéző szervének és vezetője éves beszámolójának elfogadása,
 • az Egyesület működésének felügyelete,
 • a következő év legfontosabb feladatainak, más szervezetekkel történő kapcsolattartási módjának meghatározása,
 • döntés más társadalmi szervezettel való egyesülés, úgyszintén az Egyesület feloszlásának kimondásáról, továbbá gazdasági vállalkozási tevékenység elkezdéséről, illetőleg megszűntetéséről,
 • az Egyesület Elnökségének, Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása,
 • döntés a tagok hozzájárulásai / tagdíjai összegéről, fizetése módjáról és idejéről,
 • az Egyesület céljait megvalósító tevékenységeket tartalmazó munkaterv, és az Egyesület gazdálkodási szabályait is magában foglaló szervezeti és működési szabályzat elfogadása,
 • döntés az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonának sorsáról,
 • döntés bármely, az Egyesületet érintő, más kérdésben.

2. Tisztségviselők

·  Elnökség

·  Elnök

·  Felügyelő Bizottság

Az Egyesület tisztségviselőit a Közgyűlés titkos szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal választja, menti fel.

Az Egyesület bármely rendes tagja személyesen, jogi személyiségű tagja képviselője útján, jogosult az Egyesület bármely tisztségére jelöltet állítani, választani, illetve bármely tisztségre megválasztható.

Többtagú bizottság esetén az adott tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki az érvényes szavazatok egyszerű többségét, 50%+1 fő elnyerte, s ezen felül a legtöbb szavazatot érte el. Ennek hiányában több jelölt esetén az, aki a második szavazás során a legtöbb, de a jelenlévők legalább egynegyedének a szavazatát megkapta. Szavazategyenlőség esetén az, akit sorrendben előbb jelöltek.

Egyszemélyes tisztség esetén, ha nincs egyszerű többség, akkor a két legtöbb szavazatot elnyert jelölt között meg kell ismételni a választást.

3) A tisztségviselői minőség megszűnik:

 • a megbízatás időtartamának lejártával,
 • lemondással,
 • elhalálozással,
 • az egyesületi tagsági jogviszony megszűnésével,
 • jogszabályban meghatározott kizáró ok bekövetkeztével.

4) Az Egyesület operatív irányítása:

4.1 Az Elnökség

Az Egyesület vezetését, operatív irányítását az Elnökség látja el.

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban ellátja az Egyesület valamennyi, a jogszabályokban, az Alapszabályban rögzített feladatát.

Tagjait a Közgyűlés választja 5 éves időtartamra, a rendes tagok sorából.

Az elnökségi tisztség át nem ruházható, és csak személyesen látható el.

Az Elnökség 5 tagból áll, s soraiból Elnököt választ. Az Elnökség határozatképességéhez legalább 3 elnökségi tag jelenléte szükséges. Tagjai egyenlő jogokat élveznek, és egy-egy szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetén az Elnökség a kérdés eldöntésére a teljes öttagú Elnökség részvételével - az ülést követő legkésőbb két héten belül - összehívott ülésen egyszerű szótöbbséggel dönt.

Tevékenységéről az Elnökség a Közgyűlésnek köteles évente beszámolni. Egyes kérdések szakszerű előkészítéséhez, eldöntéséhez bizottságokat alakíthat. Az Elnökség minden olyan kérdésben dönthet, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Elnökség feladata különösen az SZMSZ kidolgozása és Közgyűlés elé terjesztése is.

Ügyrendjét az Elnökség maga alakítja ki, s üléseit szükség szerint tartja, de évente négy ülés tartása kötelező. Ülései általában nyilvánosak, de az Elnökség egyhangú határozata alapján az ülését zárt ülésként tartja, ha az ülés témája személyiségi vagy adatvédelmi, továbbá üzleti érdeket sért.

4.2 Vezető tisztségviselők:

a) Egyesület Elnöke


Az Elnököt az Elnökség saját tagjai közül választja. Az Elnök az Alapszabályban rögzített feladatait, az Egyesület érdekeit szem előtt tartva köteles és jogosult ellátni. Az Elnök hívja össze a Közgyűlést, és vezeti az Elnökség üléseit a két Közgyűlés között, valamint a két elnökségi ülés között egyedül, önállóan képviseli és jegyzi az Egyesületet. Utalványozási jogát képviseleti joggal rendelkező elnökségi taggal együtt gyakorolja, illetve esetenként két, képviseleti joggal felruházott elnökségi tagra átruházhatja, banki aláírási jogosultság bejelentésével. Távollétében az Egyesületet az Elnök - akadályoztatása esetén az Elnökség - felkérésére az Ügyvezető Elnök, vagy két, képviseletei joggal felruházott elnökségi tag képviseli. Az Egyesület nevében az Elnök jogosult a sajtónak nyilatkozatot tenni. Távollétében, vagy akadályoztatása esetén az Elnökség döntésének megfelelő nyilatkozatot az Elnökség által erre feljogosított elnökségi tag jogosult tenni. Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett, továbbá jogosult és köteles az Elnökség üléseinek összehívására.

4.3 Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrző testület. Tagjait a Közgyűlés választja, megbízatásuk három éves időtartamra, illetve felmentésükig szól. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül Elnököt választanak A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. A Felügyelő Bizottság figyelemmel kísérni az Egyesület munkáját, jogosult ellenőrizni az Egyesület gazdálkodását, vezető szerveinek működését. Ennek keretében jogosult a tisztségviselőktől felvilágosítást, jelentést kérni, az Egyesület könyveit megvizsgálni. Tevékenységéről évente köteles a Közgyűlésnek beszámolni.

 

IV. Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. Bevétele elsődlegesen a tagok által befizetett tagdíjak és egyéb adományok, támogatások, amelyek felhasználásáért az Elnök felelős.

Az Egyesület bevételét képezik a közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó különböző pályázatokkal elnyert támogatások is, amelyeknek felhasználásáról az Egyesület külön nyilvántartást köteles vezetni. Az Egyesület céljait támogató, azokkal összhangban lévő pályázaton történő részvételre a Közgyűlés, az Elnökség, és bármely rendes és pártoló tag is javaslatot tehet. A pályázaton történő részvételről a teljes ötfős Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Elnökség döntése alapján a pályázat kidolgozásában az Egyesület tagjain kívül - az Elnökség felkérése alapján - a témához értő szakemberek is részt vehetnek. Munkájukat az Elnök hangolja össze. Az elkészült pályázat beadásáról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. A pályázat benyújtása az elnök feladata.

Az elnyert pályázat megvalósításában előnyben kell részesíteni az Egyesület tagjait, de abban nem egyesületi személyek, költségvetési intézmények, vállalkozások stb. is részt vehetnek - megbízás alapján - az Elnökség döntése alapján.

A pályázat alapján vállalt célok megvalósításához, finanszírozásához az Egyesület saját vagyona terhére is - az Elnökség döntésének megfelelően - hozzájárulhat.

Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait - az alapítói célokkal összhangban - bárki igénybe veheti. A pályázat alapján megvalósult közhasznú szolgáltatás igénybe vételi módjáról, feltételeiről az Elnökség minden egyes konkrét esetben nyilvánosan tájékoztatja az érdekelteket országos vagy más szakmai lap, vagy elektronikus sajtó útján.

Az Egyesület közhasznúsági tevékenységéről és gazdálkodásáról évente egyszer közhasznúsági jelentést is köteles készíteni a törvényben meghatározott szempontok betartásával. A közhasznúsági jelentés tartalmazza

 • a számviteli beszámolót,
 • a költségvetési támogatás felhasználását,
 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 • cél szerinti juttatások kimutatását,
 • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
 • a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
 • a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet.

Az Egyesület a tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó legfontosabb adatokat az éves beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés elfogadását követető 30 napon belül sajtó útján, továbbá elektronikus sajtó útján nyilvánosságra hozza, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a közhiteles nyilvántartást vezető szervnek elektronikus úton benyújtja.  

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

 

V. Az Egyesület megszűnése

 • feloszlással,
 • más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel,
 • feloszlatással,
 • megszűnésének megállapításával.

 

VI. Képviseleti, aláírási jogkör

Az Egyesület nyilatkozatait képviselője útján teszi meg, a jogi hatások az Egyesület javára, illetve terhére keletkeznek.

Az Egyesület Elnöke egyedül és önállóan képviseli és jegyzi az Egyesületet. Távollétében az, az Elnökség két képviseleti joggal felruházott tagja együttesen képviseli.

Az Egyesület nevében aláírásra - a bankszámláról történő rendelkezést kivéve - az Elnök önállóan jogosult. Az aláírásra jogosultságot a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányon kell bejelenteni, és a címpéldány másolatán kell nyilvántartani.

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Egyesület bankszámláját vezető pénzintézethez bejelentett, aláírási joggal felruházott elnök és a  két tisztségviselő egyikének együttes aláírása szükséges.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az Egyesület Közgyűlése 2012. január 07-i ülése módosította.

 

Végegyháza, 2012. január 07.